Archives mensuelles : juin 2018

Umwenegihugu ni iki? Umwenegihugu ni nde?

UMWENEGIHUGU

Umwenegihugu ni Umunyagihugu ari we Nyirigihugu.

IGIHUGU

homme umuduriIgihugu ni IMPANO Y’IMANA, yaracyiguhaye ngo kibe icyawe, ugituremo, ugitegeke, uteke, utekanye, ukibemo UMWAMI niyo waba ukiri umwana ; ukiranduremo GATANYA ugiteremo AGAHUZA gahuza ABENEGIHUGU.

Cyarazwe Abakurambere b’ibikubitiro, bagenda bagisimburanamo uko iminsi itashye, kugeze kuri wowe wa none. Gituze mu mutima wawe; uko ugituyemo kigutambemo kabone n’ubwo waba utuye i Shyanga, ba iwanyu ntugasibe kuvuga IWACU. IWACU nibe mu ndyo no mu ndyamo ya buri munsi, no binyobwa ujye ucyigotomera

Uko bwije n’uko bukeye, mu buriri ntimukarare ukubiri ; cyikube mu mutwe, mu mutima, mu maboko no mu maguru ; uko uteye intamwe mube muri kumwe. Igihugu cyawe ni icyawe, wowe na cyo muri MAHWANE. Ni umurage Kamezamiryango, ni Imbata itetse ku mutima w’UMWENEGIHUGU aho ava akagera, ntakivura, ntakivutswa, kuko agitahamo kikamuturamo; ni MAGARANTUSIGE, ni KA KARA GACIKA KU KANDI ; kandi gashoye muri GAKONDO, ujye ubirebera ku MUKONDO. URAGENA NTUGENERWA.

Igihugu cyawe gisigiye n’UMUBYEYI UKUBYARA, uragituka UGATUNGURWA; urakigambanira UKAZAGAMBURUZWA n’iminsi; URAGITANGA rukazagutanga imbere; URAGITERA ukazasigara utera imigeri imigina.

GAKONDO

GAKONDO ni UMUGANDA igihugu kigandiyeho, ni INGARIKABIGANZA, aho u Rwanda rutamba ineza, igasa n’URUTAMBABARENZI rutondagira kugira ngo ari ho rushinga imizi. Gakondo ni aho ; ni hariya Sokuru na Sogokuruza kuzageza kuri Kazi ka MUNTU yakonze, akahagira UBUKONDE bwe, akoresheje INKONZO, hakaza kuba GAKONDO, ari yo warazwe n’ABAKURAMBERE kuva kuri MUNTU kugeza kuri wowe kandi bikazaba uruhererekane UBUZIRAHEREZO.

Mu gusanganya IGIHUGU ari ko kugisaranganya no kugisangira, UMWENEGIHUGU ashingira kuri GAKONDO ka KAMEZAMIRYANGO ; hariya hari icyororo cya MUNTU.
GAKONDO k’igihugu kamaze imyaka ingoma bihumbi kakondeye abakonde ubutaka buratahwa, buraturwa, burahingwa, buba imbata itabaturwa ; buba GAKONDO kabo.
UMWENEGIHUGU ni UMWENEBUTAKA. Ubwo butaka bwe bukamubyarira kuba NYIRUBUTAKA.
Muri GAKONDO unahasanga Isangano risangiwe n’ABAKONDE, baba bakomoka ku Mukurambere umwe, bazi kandi bavuga buri gihe mu MUTEREKERO wabo.

Ngiyo GAKONDO, kunda uyumve, uyiteho, uyituze mu gituza maze na yo igutuze mu Rwanda. GAKONDO yawe ngiyi reba:

– Bungwe bw’Abenengwe ;
– Bugoyi bw’Abasinga ;
– Burwi y’Abasinga ;
– Nduga y’Ababanda ;
– Buriza bw’Abongera ;
– Mubari y’Abazigaba ;
– Gisaka cy’Abagesera ;
– Bugara y’Abacyaba;
– Kinyaga cy’Abasinga.

GAKONDO ni igihugu mu RWANDA, UBWATSI ni igihugu muri GAKNDO ; igihugu mu gihugu na cyo mu gihugu ; ngurwo urusobe rw’IBIHUGU BISOBETSE mu NYABUTATU budatenguha ntibutane bukaba bwambariye kuyihanguramo IGIHUNGA maze urwo rusobe rukaba INSANGIRABIHUGU y’ABADAHUNGA.

UBWATSI

Ubwatsi  butuye muri Gakondo kandi Gakondo izira ubucike ni na yo mpamvu itazacika, KIRAZIRA. Ngicyo cya gihugu mu kindi ; UMWENEGIHUGU agomba kwumva ; akarambanya ya nyabutatu ariko ayitaka ka GAHUZA ngo itazigera itagarana.

Mu nzira y’uko kurambanya ikaba isigiye n’urunana aho umuntu aba mu bandi ndetse bakamwita nk’uko hitwa ; akahaba imbata akaba uw’aho ariko abisangiye n’abahavuka.

Kugira ngo uwumva yumve neza, muze twigabe kwa Mashira muri Gakondo ya Nduga, ndavuga Nduga Ngari ya Gisari na Kibanda muzi. Ibihugu bigize Nduga ari bwo BWATSI:

  • Busanza bw’Amajyaruguru : Abanyabusanza ;
  • Nduga : Abanyanduga ;
  • Amayaga : Abanyamayaga ;
  • Rukoma : Abanyarukoma ;
  • Ndiza : Abanyandiza ;
  • Marangara : Abanyamarangara ;
  • Kabagari : Abanyakabagari ;

Aho hose tuvuga ABENEGIHUGU ari bo BENUBWATSI ; izina ryacyo rigatura abagituye ; rikabataha mu myifatire, no mu mimerere rikahatura, rikababera no mu ngendo ; bakanaryumva batumvirana, rikbabera INDANGAMUNTU.

UMUSOZI

Ngiyo INDANGAGACIRO itagira igiciro kuko irasanya igana i musozi ngo ibone gusingira UMUSOZI. Unawurebye ni umusozi w’UBWATSI, uri mu BWATSI, ukagira impinga nyina w’Impungiramirara ibyara amahumbezi BENUMUSOZI bakagarura ubuyanja.Uvubura n’Inkangabagisha bene inka bakazabona umukamo utubutse.

Ugira Imibande igiye kubanda icyago, igahashya ubugome n’urugomo, ukabyohera mu masenga atagwa imvura ntave izuba.

Ugira ibibaya n’bisiza bisizana bisanga imigezi Abanyarwanda bagiye kuziyuhagiriramo amahano y’ibirumbo by’ibihararumbu byarumbije Umusozi Benewo bagamije kurumbura.

Ngaho aho ugera ukumva utashye iwanyu, ariko ugenda uvuga uti iwacu ; iwacu iwacu  incuro ibihumbi ; iwacu ntihapfa ntihapfusha n’uwahapfuye amoya ntabwo azapfa ahubwo azicara ari Kabunga.

Hano UMWENEGIHUGU abaye NYIRUMUSOZI, umusozi ni uwe uko wakabaye ; none rero se Nyirumusozi, gira uwugende umuzamuko, no mu mumanuko ugire uko ugenza, ugira ngo uwumve UMUHUMEKO. Umusozi wawe witegereze maze uwurebe uko wakabaye, inkiko zawo n’indi misozi, imigezi utemba n’idatemba n’uko uzagere ku MURENGE aho uzicara ukarambya.

UMURENGE

Ngiki IGICUMBI cy’Igihugu cyawe, ari na cyo cya Gakondo yawe, cyikaba ni icy’UBWATSI bwawe ; gomera gungira uri iwanyu, uri mu bawe, uri mu wawe, ntuvegetwa ntuvogerwa, vugana ivogonyo wivovote, ukore iyo bwabaga uhambadike, ugira ngo UMURENGE urengere abawutuwe.

Wugire Umurengera w’ikirenga, ube Umuremure uruta iyindi n’uko uhicare uhace iteka ko MUNTU agomba IKUZO rya MUNTU ; kuko ari IREMO rya byose Imana yamuraze kubitunga ngo bimutunganire ATEKANYE UBUZIRAHEREZO.

Aho ku Nteko nta gutinya, shimikira ushire amanga, ucinye amakaraza iyo amanywa akambye, ucinye igikaka ujye mu gikari, ugaruke mu nzu wihe icyo ushaka ; uri IWANYU, vuga ngo iwacu, vuga utavanga unavuvumange ; ntukavangirwemo uri iwanyu.

Uri UMUTURAGE ku MURENGE aho uhora uhata inzira ibirenge ; wenda ukomoka no mu Barenge aba bo kwa Jeni ya Rurenge ndetse no kwa Kimezamiryango nawe ukomoka kwa Rurenge ukaba witwa NYIRUMURENGE.

Shinga rero unashinyirize, ukanure amaso ushinyike amenyo nka ya mandwa isenga Imana ; unihure ijambo mbaturamuntu ; uraribwira abawe bose, cyane cyane abakubyaye, ba so wanyu na nyoko wanyu, ba nyogusenge n’ababyara ; reba abaturanyi mu gahinga, abo mu kabande ubabandure, abo mu bisiza no mu misizi, ubahe injyana ijyana iwanyu ; muri ahanyu, muri iwanyu Imana Rurema yarahabaremeye.

Haguruka wigabe ku ndengo nuko urebe Imihana yose, Inzu zaho uzizi zose ari mu Bahanga warahagenze, no mu Baheka warahanywanye, iyo rituruka ni mu Bacumbi, rikaza kurengera mu Bakusi.

Hagarara rero urinde ibyuma kuko ibyomoro biri hafi, uwo MURENGE uri mu birenge UBUTAKA wambaye ni ubwaye ; ni wa MURAGE w’IMANA uva mu BASOKURUZA ibihumbi ; ntukawutatire KIRAZIRA.

Ngaho aho ukura kuba UMWENEGIHUGU, ugahita witwa n’uwa GAKONDO, uri NYIRUBWATSI butononwa ; ukaza kwitwa NYIRUMURENGE urengera abawo ngo babe iwabo ari yo mvano y’UMWENEGIHUGU.

Nsabimana Evariste 

 

Rwanda: gen. James Kabarebe nawe yigeze guhunahuna

Kabarebe - CopieUbwo  aherutse  gucunaguza  urubyiruko  rw’intore   ziswe  imbaturabukungu  zarimo  zitorezwa  i  Nyagatare  du  17-23/06/2018;  uyu  mu  Ministri  James  Kabarebe  yihanangirije  urwo  rubyiruko  ko  rugomba  kureka  kujya  mu  bihugu  by’ibituranyi  guhunahunayo  cyane  cyane  muli  Ouganda  kuko  mu  Rwanda  ntakihabuze  ko  umutekano  n’iterambere  ari  ntamakemwa  aliko  akaba  yarirengagije  ko  abanyarwanda  tuziko  nawe  yigeze  guhunahuna  ubwo  yari  akiri  impunzi  muli  icyo  gihugu  aho  mu gihe  babaga  bitegura  kugaba  ibitero  ku  Rwanda  mbere  y’intambara  Kabarebe  n’agatsiko  babaga  bafatanije   bakunze  kujya  biyorosa  ijoro  bakinjira  ku  butaka  bw’u  Rwanda  cyane  cyane  ahitwa  Nyagatare  mu  Mutara  bagashimuta  amatungo  y’abaturage  bagasubira  hakurya  muli  Ouganda,  si  rimwe  si  kabili  ku  buryo  ingabo  za  Habyarimana  zahoraga  zibirukankana  bwacya   nazo  zigatangaza  ko  ari  abajura  bari  baje  kwiba  amatungo  kubera  politiki  ya  Habyarimana  yo  gutinya  kuvuga  ko  ari  amabandi  aturutse  kuwo  yitaga  inshuti  ye  Museveni.

Banyarwanda  rero   koko   »utabusya  abwita  ubumera »  bivuga  ngo  ushize  impumu  yiyibagiza  amagorwa  azahutsemo  ahubwo  agatsikamiza  agahato  abo  bahoze  bayasangiye  n’abo  asanze,  nguko  uko  Ministri  Kabarebe  abayeho,  araburira  abaturage  bajya  kwishakishiriza  iyo  bweze  ko  ashobora  kubafatira  ibyemezo !  none  se  ko  ari  ba  Ngirente  babigenze  bate ?   aragenda  abiba  mu  rubyiruko  ingengabitekerezo  y’urwango  aruteranya   n’abaturage  bagenzi  babo   b’ibihugu  duturanye  birimo  u  Burundi,  DRC,  na  Ouganda  avuga  ko  bitifuriza  abanyarwanda  amahoro  kubera  icyo  yita  ishyari  ry’iterambere  n’umutekano  u  Rwanda  rufite!  aliko  se  agatsiko  kayoboye  u  Rwanda  kazagirana  ibibazo  n’ibihugu  by’ibituranyi  byitirirwe  abaturage  basanzwe  bahahirana, basangira  byose ! ntibyumvikana !

Gén.  Kabarebe  yakomeje  abwira  urwo  rubyiruko  kudasubira  muli  Ouganda  ngo  kuko  babakubita,  bakabafunga,  bakanabacunaguza  aliko  ntibumve !  ati  ubu  amabassade  yacu  i  Kampala  nta  kandi  kazi  igikora  uretse  kwirirwa  ishakisha  abanyarwanda  bafashwe,  bakubiswe,  bafunzwe,  bishwe…… ati  mujya  guhunahuna  Ouganda  mushakayo  iki ? ko  twavuyeyo  tukaba  twarabonye  igihugu  cyacu ! ngayo !

Banyarwanda,  kuki  Gén.  Kabarebe  adakomoza  ku banyarwanda  yohereza  muli  Ouganda    mu  rwego  rw’ubutasi  no  gukorerayo  ubugizi  bwa  nabi   ko  bashobora  kuba  aribo  bafatwa  n’inzego  z’iperereza  noneho  mu  gusisibiranya  amayira  Kabarebe  akavuga  ko  ari  abaturage  b’inzirakarengane ?  rubyiruko  rero  nimukanguke  ntimukajijishwe  n’inkozi  z’ibibi  mubona!  Kabarebe  se  ayobewe  uko  agenzereza  intasi  iyo  ifatiwe  ku  butaka  bw’u  Rwanda ? ‘  akebo  rero  kajya  iwamugarura’. Muramenye  ntakabashyire  mu gatebo  kamwe  n’abo  yohereza  muli  ubwo  bugizi  bwa  nabi ! Muraburiwe .

Ikindi  Banyarwanda  rero  nsanga  Ministri  Kabarebe  yagombye  kujya  abanza  kwiga  ku  mvugo  akoresha   kuko  intore  z’imbaturabukungu  zihunahuna  keretse   ari  imbwa  kuko  arizo  tuziho  guhunahuna  bityo  zikaba  zitashobora  no  kubaka  igihugu.

Byanditswe  ku wa   26/06/2018,  na:
A.BEN  NTUYENABO,  KIGALI-RWANDA. 

 

Rwanda :  Uruganda rw’inkweto rwa Rujugiro  Tribert  rwaratwitswe rumaze gusahurwa

inkweto bodaboda/ukwezi.com

inkweto bodaboda/ukwezi.com

Uruganda rwari  urw’inkweto  bita BODABODA   zikoze  muli  plastique  aliko  rutigeze  rukora  igihe  kirekire  nyuma  yuko  rwahagaritswe  na  Leta  ya  FPR  kuba  rwari  urw’umunyemari  RUJUGIRO  Ayabatwa  Tribert   utavugarumwe  nayo  kuri  ubu  wibera  mu  buhungiro;  ni  kuri  uyu  wa  06/06/2018  rwakongejwe  umuliro  n’abagizi  ba  nabi  rurashya  rurakwongoka  guhera  mu  ijoro  kugeza  bukeye  nta  mutabazi  ubonetse  nkuko  bisanzwe  bigenda  aho  police  yihutiraga  gutabara.  Aba  bakaba  barahageze  bitinze  nko  kwiyumanganya  ngo  baje  kuzimya  aliko  hose  hamaze  gukongoka.

Inyubako  y’uru  ruganda   rw’umuherwe  RUJUGIRO  rukaba  rwari  ruherereye   mu  Kagari  ka  Karuruma,  umurenge  wa  Gatsata,  akarere  ka  Gasabo  mu  mugi  wa  Kigali  hafi  yahahoze  ibagiro  ry’amatungo  ryabanje  ku  bw’abadage  mu  mugi  wa  Kigali  bwa  mbere  bitaga  kwa ‘‘deborogaravu’’  ahahoze  muli  Komini  Rutongo  wambutse  ikiraro  cya  Nyabugogo  ugana  i  Byumba. Ahongaho  uyu  Muherwe   Rujugiro  akaba  yarahafite  n’ifamu  y’amatungo  y’inka  aliko  ntawamenya  iyo  yarengeye  ku  buryo  kuri  ubu  Leta  y’agatsiko  igiye  kuhuzuza  ikigo  nderabuzima  cya  Rwinyana.

Ikwongoka  ry’uru  ruganda  rikaba  ryarabereye  bamwe  urujijo  rwo  kutamenya  ikibyihishe  inyuma,  ubwo  twabazaga  Gitifu  w’umurenge  wa  Gatsata  Bwana  Faustin  NTARYAMIRA  yagize  impungenge  yirinda   kugira  ukuri  na busa  abitangazaho  kandi  bamwe  mu  baturage  batavuze  amazina  yabo  ngo  batavaho  babizira  batubwiye  ko  iyo  nkongi  yagizwemo  uruhare  n’umwe  mu  bashinzwe  kurinda  umutekano  w’abantu  n’ibyabo  byongeye  bati  nta  n’ibikoresho  by’uruganda  nk’amamashini  byari  bikirurimo  kuko  byagiye  bitwarwa  ku  minsi  itandukanye  n’abantu  basaga  n’abapolisi  biyoberanyije  mu  myenda  ya  gisivili  mbere  yuko  iyi  nkongi  iba.

Hamwe  n’abaturage  benshi  bari  baje  gushungera  twashatse  kumenya  uwaba  yarahagaraliye  ubuyobozi  bw’uru  ruganda  ngo  agire  icyo  abivugaho  n’ingano  y’ibyaba  byangiritse  aliko  bibanza  kudakunda  mu  gihe  yari  agishakishwa  nyuma  yaho  yaje  kugaragara   ku  mazina  ya  Samuel  MAINA   nka  commissionaire  wa  Leta  y’agatsiko  nkuko  ikunze  kubigenza  nibwo  yahise  atangaza  ko  hahiye  90t  z’ibikoresho  bya  plastique  byari  bifite  agaciro  gasaga  miliyoni  197,  avuga  ku  cyateye  inkongi  ati  ni   uwaharindaga. Nguko !

Muriyumvira  ko  nawe  yemeza  ko  hangirikiyemo  ibikoresho  bya  plastique  gusa !  Amamashini  se  yo  yatwawe  na nde ?  iryo  ni  ibanga  à  la  FPR !  Nibyo  navugaga  rero  ko  ari  umukino  umwe  nk’uw’umuryango  wo  kwa  ba  Rwigara  babuze  uko  bashimuta  bya  bimashini  byakoraga  itabi  none  uburyo  basigaranye  nubwo  kubisahura  bakoresheje  cyamunara !  mbega  Leta !

Banyarwanda  rero  amayeri  ya  FPR  ni  menshi  ni  ugukomeza  kuba  maso  kugeza  ku  ndunduro  naho  ubundi  aya  masiha-rusahuzi  agambiriye  kutumaraho  abantu  n’ibintu.

Byanditswe  ku wa  10/06/2018, na :
A.BEN  NTUYENABO,  KIGALI-RWANDA.

 

Rwanda : leta ya FPR inkotanyi igiye kugura intwaro zo kurinda ibitero byo mu kirere.

Sergei Lavlov

Sergei Lavlov

Kubera  kwikanga  baringa  u  Rwanda  rwatangiye  ibiganiro  n’igihugu  cy’uburusiya  mu  nzira  yo  gusaba  icyo  gihugu  kuba  cyarugurisha  intwaro  zarufasha   kurinda  ikirere  cyarwo. Ibyo  bikaba  bije  bikulikira  ibyemezo  by’inteko  ishinga  amategeko  y’u  Rwanda  ubwo  iherutse  kwemeza  umushinga  w’itegeko  riha  uburenganzira  abanyagihugu  bwo  kujya  batunga  imbunda  mu  gihe  babisabye  no  kwemerera   uwazicuruza  ku  butaka  bw’u  Rwanda  aramutse  yujuje  ibyangombwa   byose  bisabwa   n’inzego  zibifitiye  ububasha. Irindi  tegeko  naryo  riheruka  ryashyizweho  umukono  rikaba  ari  iryemezaga  gushora  akayabo  ka  Miliyari 5  y’amanyarwanda  mu  kugura  cameras 124 (CCTV)  zo  gukaza  umutekano  ahantu  hateranira  abantu  benshi  mu  mugi  wa  Kigali,  wa  mutekano  baririmba  100%  se  urihe ?

Ni  muli  urwo  rwego  ubwo  yari  mu  ruzinduko  mu  Rwanda  kuri  iki  cyumweru ,  Ministri  w’ububanyi  n’amahanga  w’uburusiya  Bwana  SERGEI  Lavlov  nawe  yagize  ati :  uretse  ubufatanye  bw’ikoranabuhanga  rya  gisirikare  dufitanye  n’u  Rwanda, za  Hélicoptères ,   ibimodoka   n’intwaro  ntoya  byaguzwe  mu  gihugu  cyanjye  ubu  turi  mu  biganiro  mu  rwego  rwo  kurebera  hamwe  uburyo  twabagurisha  intwaro  zo  kurinda  ikirere (AIR  DEFENSE  SYSTEMS ) ,  akaba  ngo  ari  uburyo  bugezweho   bw’intwaro  zo  kwifashisha  za  missiles  mu  gukingira  igihugu.

Ministri   w’ububanyi   n’amahanga   w’u  Rwanda  ,  Mme   Louise  MUSHIKIWABO  we  akaba  atangaza  ko  u  Rwanda  rwiteguye  gufatanya   n’uburusiya   mu  bikorwa  byose  byo  kugarura  amahoro  n’umutekano  muli  Afrika   aho  anemeza  ko  u  Rwanda  rushobora  kuzaba  umuyoboro  uzahuza   Uburusiya   n’ibihugu  bigize  umuryango   w’Afrika   y’uburasirazuba (EAC).

Banyarwanda  muriyumvira  se !  aho  babampatsibihugu  b’abanyamerika  n’abongereza   ntibaba  batangiye  kutuvanaho  amaboko  tukaba  dutangiye  gutarataza  tugana  mu  Burusiya,  mu  Bufaransa  twahekuye  n’ahandi….   hirya  no  hino,  twabuze  icyo  dufata  nicyo  tureka ?

Aho  ntibyaba  ari  icyoba  duterwa  no  kuba  muri  iyi  minsi  ishize  harabayeho  amasezerano  y’ubufatanye  mu  bya  gisirikare  uburusiya  bwashimangiranye  n’igihugu  kigituranyi  cya  republika  iharanira  demokrasi  ya  Congo  ndetse   n’u   BURUNDI   kandi  ibyo  bihugu  bidacana  uwaka  na  Kagame ?

Aho  ntibyaba  ari  uko  Kagame  nk’umukozi   waba  mpatsibihugu  b’abanyamerika  abona  ko  ubufatanye   bw’uburusiya  mu  bya  gisirikare   n’ibihugu  bimukikije  byaba  bimuteye  impungenge  mu  gihe  umubano  hagati  ya  amerika   n’uburusiya  harangwa  urunturuntu  muli  iki  gihe ?

Ese  u  Rwanda  niruramuka  rutanze  akayabo  rugura  ibyo  bitwaro  ugereranije  agaciro  kazaba  kangana  na  budget   y’igihugu  y’umwaka  wose,  ruzashobora   maintenance  yabyo  mu  gihe    ruhangayikishijwe  n’induru  zirimo  kuvugiriza  mu  nteko  ishinga  amategeko  no  mu  bagenzuzi  bakuru  b’imari  ya  Leta  ku  barigisa  imari  y’igihugu  hiyongereyeho  n’abaryi  ba  ruswa  yayogoje  igihugu   aliko  Leta  ya  FPR  ikaba  yarananiwe  kubashyikiriza  ubutabera   kubera  kubakingira  ikibaba ?  Ibyo  byose  n’ibindi  bibazo  byugarije  igihugu  ntarondoye  ni  ukubitega  amaso !   gusa  nk’uburusiya  igihugu  kiza  kumwanya  wa  gatatu  nyuma   y’ubufaransa  na  U.S    mu  kugurisha  intwaro  nyinshi  ku  isi  ntacyo  bigitwaye  buramutse  buriye  no  ku  gafaranga   ka  nyakujya  nk’u  Rwanda !  birababaje !

 

Byanditswe  ku wa  10/06/2018,  na :
A.BEN  NTUYENABO,  KIGALI-RWANDA.