Archives par étiquette : Rwanda

Umukiza

Photo de cottonbro provenant de Pexels

Photo de cottonbro provenant de Pexels

 

Umukiza uvutse aje kuruvura

Umuvumo rwavumwe rukivuka

Arawukura ukuke ukuke amenyo

Maze mu bihanga ahangemo ihwa

Ngo lihandure amahano yose ahamera

Ahite ahumana arware ubuhumyi

Ubudahunyeza ukundi i Rwanda ;

 

Tuzarutaha umwaka utaha dutaraka

Dutambuka turi abantu bo kwa Muntu

Impande zose tuvuza impundu izi z’Impakanizi

Ndetse n’impanda zikoroma impinga zose

Nibwo Ubumuntu buzatamba buvuna sambwe

Burimo ubuntu Abenegihugu bahumeka

Bakenyeye Ihumure biteye Amahindura

 

Twambaze Imana igaruke iwayo isange abayo

Ize kuhatura ireme Agahuza ko kuduhuza

Ihatekanye itikure icyago n’Ikibi cyose

Bizarengane no kurengana n’ilirenze

Ihamye Umulindi ko ari Imana n’uko Imane

Ikazamanira Abanyagihugu cyahumutse Ubuziraherezo

Ibaha Ubumana ibaha Ubumanzi ibagira abantu bo kwa Muntu

 

Evariste Nsabimana

Ese koko abanyarwanda babayeho neza ?

swaibuMaze igihe kitarenga gito nibaza ibyo abantu cyangwa abanyarwand bahora babeshyerwa na peresida wabo Paul Kagame. Mugihe aherutse muri ONU yavuze amagambo atangaje ngo « abanyarwanda bose bameze neza ».

Ntabwo aribyo nta kuri kurimo rwose, wenda iyo avuga ko ariwe umeze neza hamwe n’agatsiko ke gato ka (FPR) kubera impamvu :

-Umunyarwanda wo hasi abuzwa gucuruza ku gataro, ngo umwanda mu mujyi. Banamufata agakubitwa, akamburwa ibyo yarafite byose, akanafungwa ye. Bamwe bitwa abazunguzayi ;

-Abaturage b’i Nyarutarama (aho bita Bannyahe), barasenyewe amazu yabo kubera ko aho batuye hari umuntu washakaga kuhubaka kandi ntibahabwe ingurane, bakabaha amafaranga make atagize icyo yabamarira ;

– Abana, kwiga uburezi butagira ireme. Aho umwana agera mu wa gatanu primaire (5ème) adashobora kwandika igihekane (nshy) na (sya), mu gihe abana b’ategetsi bajyanwa kwiga hanze iburayi America nahandi ;

-Umunyarwanda ntashorora guhinga imbuto, ashaka ahabwa amabwiriza na leta. Urugero :abaturage bo mu majyaruguru (ndavuga Musanze- Ruhengeri) kubera bajyaga beza cyane ibirayi n’imboga, yewe n’ibigori none leta yashizeho amabwiriza :

1) – Guhinga ibigori gusa.

2)-Kubijyana mu ma KOPERATIVE kandi abo ngabo bakaba ari abantu ba F.P.R bakagurira ku giciro bashaka.

3)- Umuturage unyuranyije n’ibi arafungwa.

-Gusenyerwa amazu, kuva hato na hato, iyo umuturage yubatse adasabye uruhushya leta mu kibanza cye arasenyerwa ntahabwe n’ingurane yibye byasenyuwe ;

-Kurwara amavunja kubera ubukene n’ubutindi, niyo mpamvu abanyarwanda batabayeho neza.

Swaibu Mvuyekure

Nkumbuye iwacu

paysage du Buberuka

paysage du Buberuka

Ilibuliro

Nje kubalibulira inzira Nzima, inzira ihunzemo Ubumuntu bw’isugi bukagira isa y’igisoryo ari nawo musemburo w’Ubugingo bugira umuntu mwene Muntu.

Ndavuga ya nzira Nyabagendwa, igenda abayizi nka Nyarugenge, igenda abasirikare n’abazungu, ikagenda abadage na ba madamu.

Nje kubabwira Inzira y’Itaha kuko ab’i Iwacu barabatashya, ngo nimutahe murupyisure ; mwubure u Rwanda muruhe ibambe, mwahire imambo zarubambye kuko mwitwa Abagiramana, ari rwo Rumuli rwanyu ruzabamurikira inzira yose.

Inzira y’Imana

Inzira y’Imana ubu ndayireba kandi Iyandemye irandeba ; nimucyo twanzike twokere umuseke weye tugeze iwacu, turi mu misango duseka twese nk’abitsamuye.

Mbivuge mu Izina ry’Imana ntibingoye mbigize ibyayo kandi na twe turi abayo ; muze twigabize aho itujyanye ; n’agatsinda hitwa Iwayo ari ho iwacu ha Gakondo.

Nje kugusenga Mana yanjye, Mana y’i Rwanda, ngusenze u Rwanda rw’Amabondo n’Ibitama bitera ababyeyi ubwuzu bagatamba ineza batitangiye itama ; nje kugusenga inka n’abana, uri Imana ushobora byose, terura u Rwanda urutereke mu Gituza cyawe nuko urwumve umuhumeko, uruhe Amararo uruhe Amaramuko, urutuze mu mitima y’abarutuye, uhite ubahindura Abatabazi barutabare rucurukuke, nawe urabizi rwaracuramye ; rugenda igicuri.

Ndakuramya Mana yanjye ndetse ndatakamba nshyizeho umwete ngusabye imbabazi kandi uzimpe, impuhwe zawe uzimpe zose nuko umbwire ayo usengwa nze nyagusenge, nihanukire nyaguhunde, ndagira ngo nkuture nkuturanye nibiba ngombwa ngukutirize kugira ngo uhindukire ururebe ; uruzikure maze ruzuke, abaruri mu nda bagire indaro, abaramutse ubahe kuramukanya.

Nje guhara amavi ari wowe nganyira Nyagasani ; dore nanamije ku rutare rweguriwe urutarangwe rukaba ruteye nk’urutare rwa Ngarama, ndagira ngo ugirire n’uwo nguwo kuko uruta kure Rukatuzanyundo ukaba witwa Nyirububasha, none rero basha u Rwanda, rukature mu mikwego rwahezemo, rwaratanazwe, rurizinga ruba uruzingo, rusigaye rusa n’urwasubiye mu nda yarubyaye.

Nje kukwambaza Mana Nzima, nje ndi muzima ariko n’abazimu basizoye kandi bo barakwegereye ngo bahe ituze, batuze iyo kwa Nyamuzinda kuko uri Umuremyi, u Rwanda urusakazemo impuhwe zawe.

Baranga isubira ryabasukamo abarokotse i Kuzimu hagasigara ari isibaniro.

Uri Umuremyi waremye u Rwanda none rwararemaye ni ikimuga, rwamugaye mutwe wose kugeza ubwo urubana Umutwaro, none rusigaye rugaburira inkongoro n’ibisiga abo rwabyaye.

Urabibona ko mu mivukire yarwo rwakitse none Mana rukikure.

Kora mu Nganzo yawe ururemure ibiremu byarwo ubyuhagire urwamba rwarusabitse; nibimara kwera wongere ubiremekanye, urugire rushya rudashya, urwime umwanzi uruhe umukunzi; uruhe ituze abarutuye batuze batureze, batunge batunganirwe.

Rubatize Nyagasani urusigasire urusige Agakiza, urwinjizemo Agahuza, urugire Ingoro yawe itaramwamo n’Intungane kuko ugiye kurutuzamo Ubutungane.

Rubatize Mana y’i Rwanda kandi utubwire uko warwise n’uko warubatuye ngo urwereze, uruhe kwera gushyira kera cyeza Imana, urukure mu manga Mana nzima. Hagurutsa Abanyarwanda ubahe ingabire ibaha igaburo rizima kuko baragusonzeye kandi basonzeye Kubaho; bicire ijisho ubajishure amaso yabo yose bose ahumuke; bakurebere kutaguhaga ari byo bizabaha kwireba no kurebana nta kwibona, baterure Ubumuntu babutuze mu gituza kuko ari bwo buzabatuza mu Rwanda rwa mwene Muntu.

Inzira ya Muntu

Inzira ya Muntu irimo Ubumuntu, ireme ryabwo riraremereye, ni umuremera Ndengakamere, umera kwa Kamezamiryango; umuryango wayo ubu uruguruye ngo impabe twese aho turi hose tuyigabize; mu rugendo rw’imfura ntiduhinda nk’imvura; tukazira kwandagara, kwenderanya no kwanduranya; tukazayigenda iyo nzira nziza nuko ikazadushyitsa mu Rwanda; Iwacu.

Inzira ya Muntu izira ubwiko, na ba bwinyo ntibakunda, ntigira abanzi igira abakunzi; inkoramaraso ntiziyigenda kuko yatsiritse ubwandu bwose ngo ejo butayanduza ikaba icyavu ikahava yitwa Impimabagenzi.

Iyi Nzirantambara tuyigende ndetse tuyigende turi ingenzi zizira intambara zikayica.

Nimucyo twambare tuyicoce nka nyirancoce y’uburo muzi, dutazure mu mizi yayo, duturukire tuyesure, dushaka kugusha ku kiyitera ni uko umunsi twakibonye twihanukire tukibonerane, imizi yacyo izikuke, ihite yanikwa ku gahinga aho izagwengezwa n’izuba.

Hazaza igitwiko cy’inkekwe yaka, kizayirembuza nk’umukunzi, kiyicire ijisho giseka cyane, gitangare gitanganike maze cyiyahuranye cyiyotse.

Izashya igitutu iyo Mburagasani, izatutubikana iturutumbe, izatumba ipfe butumbi, izahirimbukira mu rwobo; se aho si rumwe rwa Bayanga? Abanyarwanda b’ingeri zose, bagiye kuyanga Ubuziraherezo!

Inzira itujyana itunze byinshi, mu nkengero ifite imicyuro ikazacyura Ubuhoro Iwacu, hari umwishywa uri ku Murinzi hari n’Umurembe uri mu bishanga ntaretse Umuharakuku n’Ururengarutare; ngicyo Icyuhagiro gikwiye tuzashyikiriza wa mukurambere uzira mbereka ari we Cyilima yo Karama, mu Muterekero utagira uko usa twibuka wa Murage ugiye kuturagira maze natwe tukawuvuvuriza: U Rwanda ntiruterwa. Tugiye kuzawugumbira uko bikwiye, tuwusokoza Amasunzu asize amavuta ya Kirazira!

Abavumantamara turatashye, abavugantambara ntibatinye kuko dutunze Gitinyura, ejo bazumva twayihuse, tuyihe umuhambizo ihambire ubutazubura umutwe i Rwanda.

Igeze ku rwandiko rw’Imana, ibuze uko yagira iragirijwe, amacumu namarirwe mu ziko; imyambi iyasangemo ibe umuyonga, ukazayorwa na ya mihoro izahita ihobera za mbunda bigahita bigataha urwa Bayanga, bijya kuyaga n’abahatuye maze babyambike Urubikwiye.

Ni urwo ikwiye iyo Mburagasani, ni uguhobera urupfu ikwiye ruyihombanya imisaya yombi ikaba agahinage ikihinanga, ikatuva mu nzira tukagenda, turi Imanzi tugana Iwacu.

Inzira y’Imanzi

Inzira y’Imanzi ibanza Imana, ihabwa ibanze maze ikabanza; Urumuri rwayo rukabonesha. Ni rwa Rukesha dukesha Imana ndetse n‘Imandwa zirarukunda rukazimurikira iyo zisenga.

Ntabwo tuzayoba ndabiruzi dore Umuyobozi ari ku Isonga tumwisunge, twatanye twamagire tugende; guseta ibirenge bisezererwe ahubwo duhate inzira ibirenge.

Bana b’Imanzi tugira Imana kuko twambariye gutaha, nimucyo twahuke aya matage, tuyature tuyahe akato twiha Umugambi ntagamburuzwa; ndavuga uyu nguyu twita Ngombwa uzagombora kwa Bisabo; Iwacu.

Kwitwa Imanzi turabisenga kuko ni Agasani gasengwa; kandi Imana ntigundira; Ubuntu bwayo ni Igisaga kubudusiga ntibiyigora ari ho dukura bwa bumanzi buduha kwambarira kuganza.

Kwitwa imanzi biradukwiye bisa n’umwambaro twakaniwe; umukannyi wacu akitwa Imana, nta kumwiteba ngo ejo tudateba, aradutwara ni we umutware; igeno ryacu ni ukubanza kuko ritamirije ubumanzi; ntabwo tugenda nk’abakera kuko twitumye kwokera ngo twotse igitutu icyishi cyose n’urupfu twige uko twarwica abambari barwo bakabarubaga, bakarwinjira mu biranga ngo bizahige ibyana byarwo kugeza ubwo byuzura mu nyenga na rwo rugahita runyembura ubutazubura umutwe i Rwanda.

Inzira y’imanzi izira kwica, kwica umuntu ni ukubyica, intwaro zica nazo zikicwa, imyambi yose igakaturwa, amacumu azacurika ibigembe, imiheto yose izaheturwa, imihoro igende ihondobera, ikitwa inkota gishye ibikota maze gikongoke ubudatuza, naho za mbunda zizabunda aha Bundabutama waratamiye.

Mu nzira nziza tuvuga ineza, kandi tugenda turombereje, mureke dutekerere ku muzibwe tuziburire ku mugendo nta munsi wa nta gisibye aka wa musindi warenze Akarwa, Zere dutahe zirabure dutahe Iwacu.

Inzira y’Ukuri

Ukuri kubaka inzira yakwo kukayigenda kugurima kuko ntikwigura, ntikugorama.

Kamere yako ni umwimerere igasa nimera ku Mana yo Kuri nyako mu kuri kwose; mu mutimanama niho gutuye n’abawutaye baragutizwa kuko si ukw’abanyabugugu, ntikugugara abagutoye ahubwo gutoteza abatakuzi, aho guhunga kwo kurahuza n’impigi yako ni Agahuza kaje guhuza bene Muntu.

Aho gutuye haba umutuzo ni ko Mutoza utoza Igihugu ugahita ucyimuramo igihunga umuco ugihunga ugahita ucika ndetse ugacika urukendero, Abenegihugu bakigimba ibyo kwinginga bakabyirenza kuko ari Abaziraguhunga.

Ntabwo guhakwa ntiguhakirizwa, iyo kwitonze guca amarenga kuko iwako ni kwa Ndeshyo, ireme ry’umuntu ni nk’iry’undi; umuntu si nk’undi ahubwo ni undi, ni Magarantusige; ni yo Nkingi, ni imwe ya Mwamba igera igisenge kikazasezera Nyamatanga cyikayisigasira ikarumbarara; nguwo umuntu wo kwa Muntu, ugomba kubaho mu Kuri kwose akazabyara akarumbuka Ubuziraherezo.

Ukuri kurombera ntigusenya kandi akenshi kuromboka ntabwo kwatanya ngo kumashe, kumare abantu kumene ibintu kuko kugendana n’Imana; kuzira kwica no guca hasi kuko akenshi guhora kwemye; ntabwo kwuhanya ngo guhwanye, guhora kwifashe mu gituza ari byo bikwuzuzamo umutuzo; gushakira abantu ubutungane; ngo uwo mutungo uhore ubatunze, ntabwo gukunda gusinzira ngo kudacikwa kukaba incike ejo kugacika.

Ukuri kuzura n’urukundo, kukagira ihumure n’urugwiro gushaka kugwiza muri Rubanda ngo rubandanye rwige kwigira ari ko kwiha kuko bijyana no kwihaza, ngo ntawiha ngo yihende, ntabwo ari uguhenda ubwenge, ntabwo ari uguhendahenda ngo uziheze undi yihereze; ni uguheraheza ugahebuza mbese ukazimiza ugaca ikibungo ndetse ukanikaraga butore ingabo yawe ari Ukuri Nyako kuko uri mu nzira igana Iwacu.

Ni ukuri ni kuri ndababwiye, umunsi w’ejo ni wo wa none, igeno ry’iminsi ryaje rero, nimureke kuzindara ahubwo mwende umuzindaro n’uko mwurire Muhabura maze mushoze ab’Impabe bose intego ari iyo Kubahabura.

Ukuri kuraje ntigukumirwa, none iryavuzwe riratashye, cyo nimutahe Imitara yose musakazemo Inkuru nziza musamburire cya Cyago nuko Ukuri kucyadukire, cya Gihunga gihungabane, imburiragihugu ubwo zihaguruke zihambadike hanyuma zambarire Urugendo.

Inzira tuzanyura turayizi kimwe n’Akabando tuzitwaza, ni kwa Kuri kwuzuye mu gituza kukanatura mu mutwe wose gushaka gusaba umubiri wose; nguwo Umusango tuzasangira inzira yose, ari nawo murage turaga abo tubyara ngo bawubyaze inka n’abana, banawutere gukataza nuko utahe mu buzukuru uhizimbe uhabwe itetu ndetse uteteshwe uvugane ivogonyo, ubone ubasanga abuzukuruza no buvivi uhavogere; mu buvivure uvugane ishinjo; ushinge inteko uhatekanye bundi buhe kuva mu Rwanda; nguru urwandikoa rw’Imana kuko yongeye Kuhateka.

Inzira ijya Iwacu

Iwacu, iwacu, iwacu weeeeee? Iwa nde? Ntibakoma kuko bakomeretse, bakomeretse mu mutwe hose nuko utwara inda y’indaro aho kuba imvutsi ivuka ibihembo nk’aho mvugiye iba yahirimye, iba umutwaro kitayegayezwa ugahora uhindamo imidugararo iyi irusha ishakwe kurangira, mu matwi huzura urwikwekwe aho kubakebura rurabakebanya ni bwo babaye ingumba z’amatwi; ziratabaza ngo dutabare; none nimwanzike twokere ngiri itabaza ryo kwa Muntu.

Muntu mwumva ni umubyeyi; yaratubyaye twese, twese, twese! Twese nk’abitsamuye!

Avuka i Bumuntu akitwa Muntu akagira Ubuntu.

Nguyu rero Kamere kacu, Kamezaryango ni uyu nguyu, ni nawe ubyara Muzi w’abantu aho dukomoka ni ahangaha kuko twitwa bene Muntu.

Nguyu Sekuru w’Amoko akazira ubwiko no kwokora ndetse arakonda ntakokora kuko ari inshuti ya Gakondo; ni wo Mukondo w’Abanyagihugu ukagira inkondo umuganaziko abana bazajya bataho inkonda, yurira urwango akarwahuranya, urwimo rwica akarwangiza, yanga gukotana nk’abatindi cyangwa gukembana nk’ibikoko kandi ari kwa Kazi ka Muntu.

Ntabwo ari ya Nyabutatu mwumva, ihora itutumba igatumbagira ndetse igatumba ikaba umugunda igira ngo igundagure Rubanda, igahora irwesa ikarwesura, ikaruvuyanga, ikarucogoza ikarucoga, igacogacoga ikagira ishingwe igasiga intere zitereye aho.

Ntawe uzi aho iva n’aho ivuka, urebye neza nta nkomoko ariko igahinda nk’inkuba zesa, irimo Gatanya itanya bantu bakaza guhangana nk’abakeba, ikizwi ikunda gutatanya; ntaho ihuriye n’ubwoko bumwe bwo kwa Kazi ka Muntu.

Iyi ni yo isano isana Ubumuntu bukaza kurenga Igisanira kugira ngo dusananirane ari byo bibyara gusabana, gusabana amazi bikaba itetu, guteta iwacu bikatubera; umuntu agatuza agahumeka, akazatura mu bamubyara n’abo abyara, akaba umwana akaba umubyeyi, akaba mu be kandi ari n‘iwe.

Si ndi mu banjye si ndi iwanjye; nsanze nta reme ntaremereye kuko, n‘aho nciye ntawe unca iryera; byaba biterwa n’uko ntera ?

N’abo duhuje ntiduhura, baradidibuza bikambinga ngahita nikorera amabinga; nareba mu cyoko cy’inkomoko inkomyi zikaza zisukiranya; amaso akuzura amansonza nkwumva nshonje umubiri wose.

Urupfu nk’uru ruragatsindwa; urupfu rukwica ntiruguhwanye; ukavira mu nda ukavuna intambi, ukagera aho wumva ko wiyanze, nimucyo twambare turutsinde tunarutsindagire mu rwobo rusa na ruriya rwa Bayanga.

Urwo ku icumbi turaruciye; urwo mu gicumbi ruraca ibintu; ubu rurakumbanya biracika, rwenze inteko ruhaba umwami utunze abambari n’abahinza, ufite abashengenzi n’abahinzi bakamuhingira ubudatuza n’uko akiha akihaza.

Kuruhangara ni wo mugambi, muze tubanze tururagurize umunsi zeze tubandure, ariko twafashe uyu mugambi; Zere dutahe Zirabure dutahe, wa musindi uzira gusiba azahita atwereka Akarwa kacu kabone n’iyo kaba ari ake duhite twatanya tukarenge!

Ubwo tugomba kubandanya, tubanze twicare duce iteka, ndavuga iritekeyemo Ubumuntu rifite ibanga ryo kwa Muntu ari bwo bwa Busugi bw’umuntu bumwe butunze Kameremuntu.

Inzira yacu ni iy’Ingenzi, tugiye kwimakaza Imigenzo izatwereka uko tugenza kugira ngo dukunde tugere iwacu.

Irimo Ubuhanga buhambaye, buzahana kandi bugahanura ndetste hazaza no guhabura impabe zose zitahuke.

Ni imihango y’impingane, izamena impinga zibe imisizi naho ibisiza bizamuke, izaharamba bya birunga nuko ibitere kurungurirwa bize kurwara ikirungurira.

Inyanja zizurira mu kirere imigezi yose izifate mu nda ibyoganyanja byiyegeranye maze bihure n’ibyogajuru; hazaza Umwuka ushyushye cyane n’abakonje bakonjoroke; uzaba uhumura bihebuje, umubavu wawo utamira bwa Bumuntu bwo kwa Muntu, hazaza abana badaragariza bari n‘abadiriga bagana iwacu; basanya cyane biyamirira ngo Gihanga nahangurwe, umuco yimitse uhangarwe.

Barimo uwitwa Ruhangara ugiye kuzaba igihanganjye, hakaza uwitwa Nyinawamuntu ugira ngo umuntu agire agaciro yime aganze ndetse abe umwami , hari Ruhanga ruharaze amaraba, Rudahangarwa ni inshuti ya Gihanga; asa n’umutahira w’Insanga uje gusanganira Gihanga mu muterekero w’Inkuramahano urimo Umuhannyi uturuka i Butangambuto; ntahagahaga yambaye uruhago rwuje Imana yeze, mu ndiba rukuyengewe n‘ Urumirantambra; igiti cyameze imitwe ibiri, umwe uzabirundura intambara ukayimaramo intongo zose, undi ukayikora mu nkoro igakakara, gakonko ikayikanika ku gahinga , ikwuma ikagwengera, ikagwangara, ikirya ikimara igasigara ari bwa busabusa bumwe barondreza bukimara.

Rutanagisha uzarutanaga azenda Uruhangarabagome agamije kubagomora ngo ubugome n’urugomo bibe ingumba maze byibumbe nka Nyamabumaba bihondobere nk’inyana yabuze umuhondo; nuko ikimungu cy’Inshegeshakibi kibishegeshe, ishingwe ryabyo rishye ritokombere, umuyonga waryo ube inyongobera.

Ngo kwica bizapfa ariko abicanyi ntibazapfe kuko bazumva inzira ya Muntu, ikaba inzira izira kwangana no kuryana, ikazira kwica, kwica umuntu ntibikabe iwacu, Ubuziraherezo.

Kwa Gihanga ntituhatinda kuko tuzahagaruka ubundi, reka turebe muri Gakondo ari wo Mukondo utugeza Iwacu; mu Gihugu cyacu, Iwacu.

Mu Gihugu

Igihugu cyacu kiri Iwacu; ubu ndahareba ariko ho hankebuka hakagimanwa.

Data wambyaye, mama wampetse nimuhaguruke niyo mwaba mutuye kwa Nyamuzinda, mushire amazinda y’iyo ngiyo maze mushirukanye mundebe n’ubwo naba ndi kure cyane ariko ntabwo ndi kure yanyu.

Mana y‘i Rwanda, ndambiwe kuba inkeho kandi mfite umuryango, reka ngusenge ngusaba kugurura imiryango ya kiriya gihugu cyanjye; ngusabye guhera kuri Gakondo kakonzwe n’Abakurambere bambyara, babyawe nawe Mana y’i Rwanda; warahatuye uhazi neza, mbese hagaruke tuzajyane; uri Umutware si ibya none maze udutware tugane iwawe ariho iwacu; Mana yanjye.

Ntuye ahaga ubu urahareba ntacyo nguhishe kandi uranzi neza ntabwo nitwa Ntuyahaga! Mbaye Mbuzamamenero kuko aho ngira ngo menere hahindutse umuriro w’inkekwe! Ntaho ntuye kuko ndahagamye nkaba mpagamwe n’u Rwanda rwanduye, umwandu rukwese ukaba wikwegura ukansanga iyo gihera nkwumva ndagirijwe. Nabaye Rwagahenge ariko ngasa n’uhetse inyonjo kuko uko mpengetse umusaya nibambura ndi iwacu kandi haranteye ubutaka nkabura n’ubutaka.

Ubutaka bwanjye buranyicira ijisho, burandembuza nkarebera aho kwumva nkwumvirana maze ipfunwe rikampfukirana mu bwoba bu gera no mu bworo bw’ibirenge. Nta kirengera nkigira akarengane karambaga umutima, umutuzo wuje umutima waranyitaje, nsigaye ntunzwe n’irungu risarisa. Ndetse narunguriwe ikirungurira ari nacyo Kinyabahutu kigiye kumputa.

Gakondo iranga ikandembuza, nkaba ngusaba Mana yanjye ngo ujye ku mukondo abawe twamuze ku mpembe; Urumuli rwawe turwegere, ruduhumure tururangamire nirugera Iwacu bicure bacurange, baruhe impundu ndetse n’Impanda zizorome.

Ngiyi Gakondo nyifashe mu nda nayihobeye byahuye najya ndumva ko mbaye umuntu, none rero Mana yanjye; igihugu cyawe ari nacyo cyanjye ubu nacyinjiye nkiri mu nda; dore Umukurambere w’Umukonde, ari mu itongo aho yatuye ubu niho atetse

Nkaba nifuza kumwegera; bizantera kumwenyura kuko nzumva ko ndi iwacu, ahacu ku Musozi wacu.

Ku Musozi

Umusozi wanjye ni wo Musumba ukazasumba iyindi yose; impinga yawo isa n’impinga igatuma ndeba ahantu hose; aka wa mupfumu w‘ Impinga, waziteye maze zikera nkahava nkunze Benimpnga; ngo Amahoro agiye kwesa amahano; na njye uvuka Ibutangambuto nkazatanga iyitwa Imbaturamuntu.

Ngo Umuntu ahabwe ibanze tureke abanze; ni we tuyireberamo iyo Mana, ni we Nganzo iremeramo, ikamutunga ishaka no kumutunganya, iyo umukenyuye uba uyiremye uruguma rurenze iguriro, rukaba rurenze rumwe Karema karemajwe n’ibyuma byo kurasanira bene Ndahiro yaremye Gogo; ari ku isonga umuntu, ntasogotwa, Nyiragaciro azira gucirwa, ntavogerwa ntavegetwa, ni indashyikirwa ndahangarwa.

Umuntu w’ingenzi uzira Icabiranya, ntabe umugome akanga urugomo, ni Imana y’i Rwanda; ngurwo rero Urumuli rwa Muntu.

Aho mu mpinga nzahanyanyaza maze ndebe imitara yose, inzira zose nzaziziguruka, urebye neza nse n’uguruka, ndebe hakurya mu Barera, mfate umurambi w’Abaremera, ngira ngo nzagere ku Muzizi maze mpashinge umuzindaro, nzaba nturutse iya Nyakabungo mbungira abantu bo mu Matyazo ngo bazumvikane mu Mataba ntaretse abegereye ibishanga n’iyo biteretse ibishango; nshinge umurindi maze mbashoze.

Nzababwira ko nje guca agahigo kuko ngiye kugera iwacu; ntibizatinda bazanyumva

Nzabanza kwiyasira ngira ngo nasanye nshaririye; nzashira amanga niyamirire mvuge amabango agana amabanga; imisozi ibyumve ihe n’ibikombe, ibisiza bisizane n’imisizi muri urwo rusizi njye ku Murenge.

Ku Murenge

Ku Murenge ni ku muremure w’Imana ukaba umurengera urengera ba nyirawo, ari bo Benumurenge; ba Nyirumurenge; Abanyamurenge, bawugumbira nk’umubyeyi wugumbira ikibondo.

Nta shiti rero mfite Umurenge kuko nitwa Nyirumurenge ukitwa uwajnye, njyewe ubwanjye kabone n’iyo naba i Shyanga! Untuyemo nkawuturaho; ntabwo dutana dutahanamo, ubutaka bwawo nabutamije amatama yombi, mbushyira mu ijigo ndabutapfuna; mvumata cyane nshyizeho umwete n’uyu munsi nkinovora.

Ngiki Igicumbi, ni aha ntuye ni ku ivuko, hitwa iwacu kuva na cyera; ndavuga cyera cyeza Imana.

Kugira Imana ariko kubaho ni ugutura ukagira iwanyu, ukavuga iwacu ijoro n’umunsi, ukajya urota uti ndi iwacu. Ugira uti iwacu nkwumva iwanyu, navuga iwacu ukavuga iwanyu; iwacu twembi ni ho haganje; nimucyo twitwe Abagiriwabo, Tugiriwacu na ryo turyitwe maze bibyare Inyangaguhaba; bishye bishyira Tuganiwacu.

Abazirantambara twokere, iyo Mburamana yamaze abantu tuyesure tuyicukurire, ikuzimu munsi Ibuziraherezo maze ihahurire na Nyamunsi nuko iyahuke iyesure mu gihe isamba iyisuke munsi; ni mu rusumbye urwa Bayanga ngo ijye kuyaga n’abo yishe.

Mu buzimu bwayo ari na bwo bwabo, bazayanga bayizironde, bazingazinge bagire intere, izomongane i Butazimura nguko uko izazimira, izime burundu ubutazubura umutwe i Rwanda.

Ngeze ku Gicumbi ndahimbarwa nambaza Imana nshyizeho umwete, ndakuturanya ndakutiriza, nkora iyo bwabaga ngo ize Imane, Imane cyane ibigire icyenda; icyenda cyeza inka n’abana.

Ireza u Rwanda Imana yacu, nta gushidikanya iri iwacu ni yo yatweretse inzira yacu. Urumuli rwayo ruradutwara none yiyemeje Kumana igira ngo imanga zibe imisizi imango zose zishinguke, Abanyarwanda batekanye.

Reka ntekanye ubwo ndi iwacu, ncinye igikaka njye mu gikari ngaruke mu nzu nihe icyo nshaka, njye mu nkike nisihinge, mu y‘epfo nicare ntigunze, mu ya ruguru niguragure numve, njye mu marembo no ku irembo amaboko yombi nyarambure nuko mpobere Urwambyaye.

Mana yanjye, Mana yacu ngusabye imbaraga z’imbangikane ngira ngo mbambure Abanyarwanda, ibakwe ryawe ribahagurutse ribahagarike, ribapyisure, bashire ubwoba kuva mu bwonko kugeza mu bworo bwo bw‘ibirenge, bakandagire, batambuke, batinyuke batumburuke, basire biyesure maze bahinde nk’inkuba zesa, bese amahano, bayahane, bayahamye bayahanure, bayahinahine, bayahinage; bayohere mu isenga itagwa imvura ntive izuba, hamwe umwana arira nyina ntiyumve.

Nguyu Umukamo uzira gukama no gukamuka, ukaba umukangara ukenya umuvumo wavumbitse u Rwanda mu magomerane; uje kurwubura ngo rwuburuke ariko gutaha Amahindura ngo akure amahindu muri rubanda, rubandanye rugana Inteko kwimika umuntu ngo ahabe umwami kabone n‘iyo yaba umwana ukiri mu nda; nabe Umwami, Utetse Agatekanya, ahimbazwe kuko ari umuntu; mwene Muntu.

None mpa Imbaraga Mana yanjye nuko mbarabare Muhabura, imbaraga umpaye zirute iz’imbarabara, ngamije guhabura impabe zose; aho ku isonga simpatinde nkazatimbira ngana iya Muhungwe, ngira ngo impunzi zitahuke; nzahave nigaba iya Karongi nshaka gutaha Cyamudongo.

Ni ugutangira kwidoga ariko kwerekeza Suti ya Banega; kugana iya Huye ntibintonda kuko uhoberana na Ndiza, mpamare umwanya nk’uwonsa umwana kugira ngo nigabe mu Mapfundo hamwe wapfundikiye Amagambo; Mana yanjye yapfundure, umpe iyo Simbo apfundikiye na njye nyipfunyire nyitware n’i Kigali ku Nunga; Umubavu wayo utamire, ube Gisaga usage u Rwanda hafi ni mu Ngoma za Kimenyi, ugira ngo umenyekane n’iyo bigwa, aho nkazahava ntaraka no mu Bushingamuheto bwawe, nti: Agandi? Bati ni Marungi sebu!

Ntabwo nshoje ahubwo ndashonje, ndacyasonzeye Muhabura ngo nayo izakore ku isimbo, impabe zumve Umubavu wayo n‘uko zitangire guhabuka, ziyasire Amahindura ngo rwahindutse rwa Rwanda; ruhambye urwamba rwarusabye, ndetse ruzutse ruzuye Umugara, rwafashe umugambi wo kutazonger gupfa i Rwanda.

Iwacu hazaduka umwuzure w’Amahirwe, Amahoro yinjire avuna sambwe, ijuru ry’iwacu risamire; mu gihugu cyose habe imisango nuko dusangire uwo Muhango; twese, twese, turi iwacu, tuvuga iwacu, kandi Imana iri kumwe na twe.

Evariste Nsabimana

Rwanda : muri ibi bihe abayobozi b’u Rwanda nta mahitamo bafite barimo kuvugishwa amangambure

Jeanette Kagame na Olivier Nduhungirehe

Jeanette Kagame na Olivier Nduhungirehe

Ni  muli  iki  gihe  abayobozi  b’igihugu  cyacu  amagambo  yababanye  menshi  kuruta  kuvugisha  ukuri  cyangwa  kugaragaza  ibikorwa. Bacitse  ururondogoro  rudafite  aho  rushingiye  mu  gukemura  ibibazo  byugarije  abanyarwanda  bityo  umuntu  akaba  yibaza  ahejo  hazaza  h’igihugu  cyacu.

Nawe  se  ku  isonga  Pahulo  Kagame  ati  abashakira  u  Rwanda  ibibi  nibasubize  amerwe  mu  isaho   kuko  batazapfa  barubonye!  bazarukura  he? ( yaba  abwirwa  niki  se  ko  barushakira  ibibi ? inyungu  baba  babifitemo  se  yaba  ari  iyihe ? )  ati  ibyo  mwumva  hirya  no  hino  bizarangirira  mu  bitekerezo  gusa  kuko  badateze  kudutsinda !  akomeza  agira  ati  :  » Ngabo  zanjye  mugomba  ubumenyi  buhagije  bwo  guhashya  umwanzi  cyane  cyane  mudapfushije  ubusa  amasasu  makeya  mwahawe  ahubwo  mukagambirira  gusambura  no  gufata  bunyago  ibikoresho  by’umwanzi  kugira ngo  abe  aribyo  mukoresha  kuko  nta  mategeko  mpuzamahanga  y’intambara  abihanira  ati  nibwo  kuba  ingabo  yuzuye !  ati nibaramuka  baguhaye  amasasu  10  yose  akagushirana  ni  wowe  uzaba  usigaje  gupfa ! »  nguko !  ibyo  hari  mu  isoza  ry’imyitozo  y’ingabo    yo  guhangana  n’umwanzi  mu  kiswe  Exercise  Hard  Punch  III  FTX  2018  yari  imaze  amezi  atatu  mu  kigo  cya  gisirikare  i  Gabiro.  Aliko  tubibutse  ko  akagabo  gahimba  akandi  kataraza !

Undi  nawe   Bwana  Nduhungirehe  dore  ko  bavuga  ko  wa  mugani  izina  ariryo  muntu,    umunyamabanga  wa  Leta  muli  Minaffet  ushinzwe  ububanyi  n’amahanga  na  Africa  y’uburasirazuba  asobanura  kubimaze  iminsi  bimuvugwaho  ko  ntacyo  ashoboye,  ko  atazi  uwo  akorera  neza ,  ko  ari  ayanda  nka  ba bahutu  bandi  bayobotse  ingoma  ya  FPR  bibeshya  ngo  baracinya  inkoro  kandi  ejo  izabajugunya  muli  Rweru;  kuri  twitter  ye  akaba  yasubije  ko  adatewe  ipfunwe  nibyo  bamuvugaho  kuko  ngo  ibyo  avuga  ari  position  ya  gouvernement  ahagaraliye  akomeza  avuga  ko  uwumva  ko  ari  ibitutsi  atamubuza  kubifata  uko  abishaka  ati  « u  Rwanda  ntiruteze  kuzagirana  imishyikirano  na  Général  Kayumba  Nyamwasa  n’abandi  babanyabyaha  nkawe  bose ».  Nguko !

Bwana  Major  Sezibera  akaba  na  Ministri  w’ububanyi  n’amahanga  nawe  ati  u  Rwanda  ntirwishimiye  itumizwa  rya  hato  na  hato  rya  Ambassadeur  wacu  muli  South  Africa  mu gutanga  ibisobanuro  bijyanye  n’ibitutsi  bya  Nduhungirehe  yaba  anyuza  kuri  twitter. Ni    nyuma  yuko  ikinyamakuru  Rushyashya  gikorera  Leta  y’agatsiko  kise  indaya  Ministri  SISULU  w’ububanyi  n’amahanga  wa  South  Africa  Republic   kubera  ko  yasabye  ko  habaho  ibiganiro  hagati  ya  Gén.  Kayumba  Nyamwasa  na  Leta  y’u  Rwanda  kugira ngo  ibiganiro  by’ibihugu  byombi  biteganijwe  mu  minsi  iri  imbere  nkuko  abakuru  b’ibihugu  byombi  babyumvikanyeho  bizarusheho  kugenda  neza.

Bwana  Mutangana  akaba  umushinjacyaha  mukuru  wa  republika  nawe  ati  ibihugu  bya  Ouganda  na  Congo  niho  habarizwa  ½  cy’abakekwaho  kugira  uruhare  muli  Jenoside  ati  kandi  ni  bamwe  mu  bateza  umutekano  muke  igihugu  cyacu  akomeza  avuga  ko  bitumvikana !  Afatanije  na  Ministri  w’ubutabera  akaba  anatangaza  ko  atemeranya     n’urukiko  rwagize  abere  Diane  Rwigara  na  Mama  we  kuko  ubushinjachaha  bwatanze    ibimenyetso  bihagije  by’ibyaha  baregwa  bityo  tukaba  tugiye  kubisubiramo  ku  buryo  bwimbitse  tubijuririra !  nguko.

Banyarwanda  nubwo  ntawe  uravuga  no  ku  buryo  butomoye  ku  mwanzuro  w’indishyi  Urukiko  Nyafrika  ruharanira  uburenganzira  bwa  muntu  rwategetse   Leta  ya  FPR  kwishyura  Mme   Victoire  Ingabire  UMUHOZA   umunyapolitiki  utavugarumwe  na  Leta  mu  rubanza  yayitsindiyemo  ku mugaragaro  ntawashidikanya  ko  nabyo  bikiri  mu  itechnika !  ni  ukubitega  amaso .  Ibi  byose  bikaba  bigaragarira  mu  bushobozi  buke  bwa  Leta  y’agatsiko  bisa  no  gutsinda  iy’amasasu  utumva  iy’amategeko !  ni  agahomamunwa.

Ndareba  rero  ngasanga  aba  bayobozi   bakweguriye  abashoboye  kubaka  ubumwe  bw’inyabutatu  no  gutsura  umubano  utazira  amakemwa  w’igihugu  cyacu  n’amahanga  aho  gukomeza  gutsimbarara  babyinisha  inzirakarengane  muzunga,  biragaragara  ko  nta  mahitamo  bafite!  birababaje  aliko  nta  gahora  gahanze .

 Byanditswe  ku  wa  13  ukuboza  2018,  na :
A.BEN  NTUYENABO,  KIGALI-RWANDA.

Rwanda : Muri Gatsibo, abahinzi bakomeje kwamburwa amasambu mu buriganya

gatsiboNkuko bisanzwe bizwi ko mu Rwanda umuntu utabyumva kimwe na FPR agomba kunyagwa ibye ku ngufu, noneho ni agahomamunwa.

Mu ntara y’iburasirazuba, mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Rwimbogo, mu tugari twa Nyamatete na Rwikiniro.abaturage bararira ayo kwarika, kuko banyanzwe amasambu n’amazu byabo ku ngufu bitwaje ngo baguze mu mafamu (farm) ahantu hagenewe ubworozi.

Abo baturage baguze n’umugabo witwa NDIRIMA James na SESONGA (ntitwabashije kumenya irindi zina) abenshi muri abo baturage bamazemo imyaka irenga 10, none ubu FPR irimo kubirukana ngo nibave mu mafamu (farm) y’aborozi kandi banyiraho aribo bahabagurishije.

Ikibazo ni iki: ese abahabagurishije nibo bazahasubirana cyangwa ni abandi bazahaha? Nkuko bisanzwe bizwi aya ni amwe mu manyanga FPR ikoresha iyo ishaka kunyaga umuntu. Ibintu nkibi bikunda kuba mu turere twa Gatsibo na Nyagatare, ndetse mu myaka ishize i Nyagatare bimuye imiryango 110 yose irangara, ariko ikibabaje aho babimuye bavuga ko ari mu mafamu y’inka, bari bafitemo intoki n’amazu n’indi mirima byose na nubu birimo ahubwo babikoze neza cyane. Mu by’ukuri rero ni ubujura gusa buba bugamijwe nta kindi.

Aba baturage b’i Gatsibo rero baratabaza nubwo badafite uwo batakira kuko uwo batakira ariwe ubarenganya. Barashaka kubasubiza udufaranga tw’intica ntikize ariko abo baturage barayanze, ubu inzego zibanze na polisi zirimo kubatera ubwoba ngo bazabafunga nibindi.

Kuko nk’umuntu wahaguze mu myaka 10 ishize hegitari yayiguraga amafaranga atarenze 800.000 RF none ubu hegitari iragura 3.000.000 RF y’u Rwanda, ubwo rero umuntu arareba icyo ari bumaze 800.000 RF kikamuyobera.

Ngayo nguko.

J-Jules Rugero
Gatsibo-Rwanda

 

 

Rwanda:Leta ya FPR igiye gushyiraho umusoro mushyashya w’ubukode ku nzu zo guturamo, iz’ubucuruzi niz’inganda.

Convention center

Mu gihe  abanyarwanda  batari  bake  binubira  imisoro  y’urudaca  igamije  kubacuza  utwabo yinjizwa  mu  mifuka  y’abagize  Leta  y’agatsiko  ka  FPR-INKOTANYI, kwambura  ubutaka abaturage  ari  nako  ibarandulira  imyaka  abandi  nabo  ngo  ntibakwiye  guhinga  ibyo  bishakiye mu  mirima  yabo  bitajyanye  na  gahunda  ya  gouvernement  ubundi  ngo hagenewe  ibikorwa-remezo ;  ni  muli  urwo  rwego  kuwa  06/04/2018  mu  mpera  z’icyumweru  gishize  mu  nteko nshingamategeko  y’u  Rwanda  habereye  impaka  mu  badepite  bagize  commission  ya  politike n’ubukungu   ubwo  bahabwaga   ibisobanuro  n’intumwa  za  gouvernement  ku  byerekeranye n’uwo  mushinga  zikaba  zari  zigizwe  na  Ministri  Gatete  w’igenamigambi  atarahindurirwa imirimo, Richard  Tumusabe  w’ikigo  k’igihugu  gishinzwe  imisoro  n’amahöro  bakaba barasobanuriye  abadepite  ko  uwo  mushinga  mushya  w’ubukode  ku  nzu  zo  guturamo, iz’ubucuruzi  niz’inganda  atari  umwihariko  w’u  Rwanda  ko  ahubwo  no mu bindi  bihugu by’amahanga  ubarizwayo  kandi  ko  u  Rwanda  nk’igihugu  gito  ku  isi  ugereranije  n’ibindi  nta wundi  mutungo  w’ibanze  rufite  uretse  ubutaka  n’ibiwubarizwaho. Nguko!

 

Mu  gusobanurirwa  abadepite  byagaragaye  ko  babigizeho  impungenge  ubwo  babazaga Ministri  Gatete  niba  bitazabera  abaturage  umugogo  bikaba  byabyara  amakimbirane  bati  dore ko  abaturage  bananiwe  no  gutanga  umusoro  usanzwe  w’ubutaka ?  Ministri  Gatete  yasubije ko  nubwo  haba  hari  abaturage  bigometse  ku  misoro  isanzwe  cyangwa  bayibuze    bitavanaho kuba  hashyirwaho  indi  misoro  hakurikijwe  amategeko !  ati  nta  gihugu  kidaca  imisoro  kandi nta  n’ibyubusa  bihari  twese  tugomba  gosora !  ngaho  rero !

 

Ministri  Gatete  yakomeje  avuga  ko  uwo  musoro  mushya  uzafata  imugongo  iterambere ry’igihugu  harebwa  cyane  cyane  umusoro  ku mazu  y’ubucuruzi  afite  agaciro  kari  hejuru  ya Miliyoni  30  kuko  azajya  asoreshwa  hafi  110/100%  bivuga  ko  zizasoreshwa  agaciro  kayo havanywemo  izo  miliyoni  30. Ati  naho  inzu  ziri  munsi  ya  miliyoni  30  zikazajya  zisoreshwa hakurikijwe  agaciro  k’inzu  mu  ibarura  rizakorwa  n’ikigo  cy’igihugu  gishinzwe  ibarurishamibare.

 

Uwo  mubonano  ukaba  warasubitswe  mu  gihe  abadepite  n’abahagaraliye  guvernement bumvikanyeko  umusoro  ku  nzu  zo  guturamo  by’umwihariko  uzabanza  gushyirwa  ku  0.5% ukazajya  kuri  1%  nyuma  y’imyaka  4.

 

Banyarwanda  rero  muribonera ko  ntacyo  tutabwirwa ! jye  ndabona  ya  mavuta  y’inka  Pahulo Kagame  aherutse  gucaho  umugani  avuga  ko  utayakandira  mu  kiganza  ngo  uyaherane  abure aho  anyura  ari  twebwe  abanyarwanda  yashakaga  kwigirizaho  nkana  nubwo tutumvaga  ibyo atubwira  ahubwo  tukamukomera  amashyi twishimye  ko twakiriye  impanuro  z’umubyeyi ! mbega akaga !  ngaho  rero  niduhaguruke  dushake  aho  dupfumurira  ha  hagati  y’intoke  ze  naho ubundi  araduheranye, aratunize  impande  zose  haba  amajyaruguru  amajyepfo  iburasirazuba cg  iburengerazuba.

Byanditswe  ku wa  10/04/2018, na :
A.BEN  NTUYENABO,  KIGALI-RWANDA.

Rwanda:  senateri  Jim  Inhofe  yaguye  mu  mutego  wa politiki y’iteknika rya FPR

kagameMu  Rwanda  haravugwa  kuri  Discours  y’umusenateur  JIM  Inhofe  muli  congrѐs  y’amerika  inama  yateranye  ku wa  23/01/2018,  aherutse  gufata  igihe  cy’iminota  40  yose  asobanura  ibigwi  bya  Prezida  Pahulo  Kagame  nkaho  bari  bamushyizemo  urushiko  dore  ko  bitanabura  mu  rugo  rwa  Leta  y’agatsiko.

Banyarwanda, niba  atari  ukwirengagiza  aho  Sénateur   JIM  Inhofe  wa  Oklahama  ntiyaba  yarihishe  inyuma  y’amahano  yagwiriye  u  Rwanda  kuva  1994,  mu  gihe  ahisha  amaso  amabi  yose  na  nubu  agikorwa  na  Leta  y’agatsiko  ka  FPR ?  Ngicyo  kimwe  mu  byiyumviro  bya  opinion  publique  hano  mu  Rwanda.

Barongera   bati  igihe  ni  iki  ko  abihishe  inyuma  y’akaga  kagushije  ishyano  ku  Rwanda  bagenda  bivamo  buhoro  buhoro  kandi  ko  wa  mugani  inkono  ihira  ikibatsi.

Sénateur  JIM  Inhofe  avuga  ko  Prezida  Kagame  afatwa  nk’umuntu  udasanzwe  wahagaritse  Jenoside  yari  yananiye  ibihugu  bikomeye  byongeye  akaba  atarashatse  no  kwihorera  ku  batutsi  basaga  ibihumbi  800  byari  bimaze  kwicwa  n’intagondwa  z’abahutu  b’interahamwe  ko  ahubwo  akurikije  amahitamo  ye  yasakaje  ubumwe  n’ubwiyunge  atitaye  ku  bwoko  ubu  n’ubu,  yakomeje  abwira  abari  muli  congrѐs  ko  iterambere  u  Rwanda  rugezeho  ari  nk’igitangaza  nyuma  ya  Jenoside  uhereye  ku  bikorwa-remezo,  ikoranabuhanga, guca amasachets  ya  plastique,  abaturage  bakora  cyane,  ubukungu  buzamuka ,umutekano   n’ibindi…. Ati  niyo  mpamvu  mufataho  nk’inshuti  y’Amerika.

Uyu  musenateri  ufitanye  ubucuti  bw’ubwiru  na  Prezida  Kagame  yageze  aho  akabiriza  indoto  ze  dore  ko  akunze  kuza  mu  Rwanda  cyane  ati  hari  aho  nageze  mu  Rwanda  nkeka  ko  ndi  muli  Leta  z’unze  ubumwe  z’Amerika  henshi  hataboneka  muli  Afrika ! muriyumira !

Banyarwanda,  Sénateur  JIM  Inhofe  arirengagiza  ibihumbi  n’ibihumbagiza  by’abantu  baguye  i  Byumba,  Nyacyonga,  Gakurazo,  Kibeho , mapping  report/ONU,  reports  HRW,  Amnesty  international   abajugunywe  muli  Rweru  bo  ntawamenye  irengero  ryabo  none  ati  Prezida  Kagame  ntiyigeze  yihorera!  Iyavuga  ati  niko  kazi  yakoze  gusa  kugeza  na  nubu !

Sénateur  Inhofe   ntiyubahiriza  amatwara  ya  demokrasi  kuko  yemera  démocratie  Kagamiѐnne   widodeyeho  itegeko-nshinga  kugira ngo  akomeze  ahonyore  abanyarwanda.

Banyarwanda,  nkurikije  ubusesenguzi  buriho  uyu  musenateri  asa  nuca  amarenga  ko  yaba  yifuza  Prezida  Pahulo  Kagame  gukomeza  kubabera  icyambu  mu  karere  k’ibiyaga  bigari  na  Afrika   muli  rusange   dore  ko  ari nawe  ugiye  kuyobora  AU/2018.  Aliko  uyu  nibitamuhitana  mission  azayigeraho  yiyushye  akuya  yibwira  ngo  ashyigikiwe  n’intare.

Byanditswe  ku  27/01/2018,  na :
A.BEN  NTUYENABO,  KIGALI-RWANDA.  

 

Mu Rwanda abantu bakomeje gupfa mu buryo budasobanutse

paul kagame criminelUmuco  wo  kwicana  Pahulo  Kagame  yabibye  mu  Banyarwanda  uranze ubaye  akarande.

Nibyo  koko  rero  hano  mu  Rwanda  ihotorana  cyangwa  ubwicanyi  bukorerwa  mu  miryango  itandukanye  buri  munsi   burabandanyije  aho  Leta  ya  Kagame  nayo  ahanini  ibigiramo  uruhare  ari  nako  ihitamo  gushishikariza  abambari  bayo   kujya  batanguranwa  mu  gutangariza  abanyarwanda   ko  abapfuye  muli  ubwo  buryo  bikamenyekana  bizajya  byitirirwa  ko  bazize  urw’ikirago  cyangwa  biyahuye  kubera  indwara   z’ibisazi  noneho  police  n’abaganga  akaba  aribo  bemeza  icyahitanye  umuntu  nyuma  y’amaperereza  n’isuzuma  byabo.

Ntawe  bitatangaza  kuko  atari  amabwiriza  atunguranye  kuko  n’ubundi  byari  bisanzwe  aho  inzego  z’umutekano  nka  Dasso,  Police,  amarondo  n’abandi  aribo  bamaze  abantu  !  urugero  rwa  hafi  muli  iki  cyumweru  ku  wa  23/01/2018  mu  Murenge  wa  Kazo  ,akarere  ka  Ngoma  hiciwe  umugabo  witwa  NZABONIMANA  Vénuste  ubwo  abashinzwe   umutekano  ku  izina  rya  Dasso  bamukubitaga  iz’akabwana  ngo  kuko  yatonganije  umugore  we  gusa  akaza  kujya  kwa  muganga  bikamuviramo  urupfu.

Mu  kwirengagiza  kw’ikiremwa-muntu  gikomeje  guhohoterwa   n’abambari   b’agatsiko  mu  gihugu  cyacu  umuyobozi  w’ako  Karere  ka  Ngoma   Bwana  Nambaje  Aphrodise  akaba  nta kindi  abivugaho  uretse  ngo  gutegereza  iperereza   rya  Police  ku  cyateye  urupfu  rwe. Muriyumvira  rwose !

Ni  kuri  uyu  wa  22/01/2018  na  none  mu  Kagari  ka  Mukungu,  umurenge  wa  Kitabi   akarere  ka  Nyamagabe,  umugore  witwa  MUHAYIMANA   Cécile  w’imyaka  24  y’amavuko   bamusanze  iwe  mu nzu  yaratuyemo  yapfuye  yarafitanye  umwana  umwe  n’umugabo  bashakanye.  Gitifu  w’akagari  ka  Mukungu  Mme  Phoebe  Mukamana  yadutangarije  kuri  Phone  ngendanwa  ko  nawe  yabimenye  aho  umugabo  wa  Nyakwigendera  atabarije  ubwo  yatahaga  ahagana  mu  ma  saa  tatu  z’ijoro  agasanga  umugore  we  mu  ruganiriro  rw’inzu  yabo  yapfuye  ari  mu  mugozi  usanzwe  uzirikishwa  inka  yabo.  Ati  twahise  dutabara  twifashishije  inzego  z’umutekano  ati  tukaba  dutegereje  iperereza  ku  bufatanye  na  Police  iby’urwo  rupfu .  Nguko !

Urundi  rupfu  kuri  uyu  wa  22/01/2018  ni  urw’umugabo  NKOMATI  Pascal  wari  mu  kigero  cy’imyaka  35  y’amavuko  wo  mu  Murenge  wa  Tare,  akagari  ka  Gasarenda  ho  muli  District  Nyamagabe,  umurambo  ukaba  watoraguwe  mu  Bwiherero   bw’ishuri  bigaragara  ko  yahotowe  akajyanwa  guhishwa  muli  uwo  musarani  w’ishuli  aliko  Gitifu  w’umurenge  wa  Tare   Bwana  Mporayonzi  David  nawe  kuri  phone  ngendanwa  akaba  yaradutangarije  ko  uwo  Nyakwigendera   yari  asanzwe  afite  uburwayi  bwo  mu  mutwe  bityo  ngo  akaba  yarituye  mu  cyobo  cy’ubwiherero   cy’ishuri  primaire  rya  MUSE  hafi  yaho  atuye. Ati  ubu  umurambo  we  uri  gusuzumirwa    mu   bitaro  bya  Kigeme.

Banyarwanda   muriyumvira !  tugereranije  ibyiyumviro  by’aba  bayobozi  twasanga  tudashidikanyije   ko  ibyo  Mr.  TRUMP  Donald   avuga   ku  banyafrika  ko  ibihugu  byabo  bimeze  nk’imisarani   bisa  n’ukuri ,  aho  abayobozi  b’agatsiko  ka  FPR  baba  bubaka  ubwiherero  budapfundikiye  abantu  bagwamo !  ni  agahomamunwa !

Byanditswe  ku wa  25/01/2018,  na  :
A.BEN  NTUYENABO,  KIGALI-RWANDA.

 

 

Mu Rwanda imihigo ntishoboka kubera itechnika

imihigo-stNi  ku  munsi  w’ejo  hashize  taliki  ya  6/10/2017  mu  nteko  ishinga  amategeko  y’u  Rwanda  imbere  y’abayobozi  batandukanye  barimo  abayobozi  b’uturere  30  tugize  igihugu  bamweretse  igihandure  ubwo  hakurikijwe  amanota  yahawe  uturere  mu  rwego  rwo  kwesa  imihigo  2016-2017  akarere  kaje ku isonga  ari  Rwamagana   kamwe  mu  turere   tw’intara   y’iburasirazuba  kazahajwe  n’inzara   n’uruzuba  rudashira  aho  abaturage  baho  bakomeje  gusuhukira  mu  gihugu  cya  Ouganda. Ibiramambo  ahubwo  akarere  ka  Rubavu  kakaba  karashyizwe  ku  mwanya  wa  nyuma  n’amanota  72.86 %   kandi  tuzi ko  gasanzwe  kagwa  mu ntege  umugi  wa  Kigali  haba  mu  bikorwa  by’amajyambere,  ubukerarugendo  n’ubucuruzi  byongeye  kakaba  gafite   n’ubuhahirane  bukomeye  na  Republika  iharanira  demokrasi  ya  Congo  hakurya,  nubwo  bwose  kakunze  kuvutswa  umudendezo  na  Kagame   agahindulira  ubuyobozi  buri  gihe  kubera  kwikanga  baringa.

Ni  agahomamunwa ! aliko  ntibitangaje  kuri  Leta  yokamwe  n’itechnika  ryuzuye  ikinyoma  n’igitugu, Kagame  nawe  bikaba  byaramubereye  urujijo  ubwo  hatangazwaga  amanota  yiyo  mihigo  y’uturere  harimo  82%   y’akarere  ka  Rwamagana  kabaye  aka  mbere,  hamwe  hakibarizwa  bene  ba  baturage  bibera  mu  nzuri  z’inka  badakora  na  busa  batunzwe   n’amata  y’inka  no  kwinywera  za  Kanyanga  ku  buryo  uhura  na  bamwe mu  gitondo  bareba  nk’amakanya!  Birababaje !  akaba  yaragize  ati:  ntibyumvikana  mugomba  kujya  musubiza  amaso  inyuma  mukareba  niba  koko  ayo  manota  akwiye !  ati  imihigo  si  ukurangiza  umuhango  gusa   hagomba  no  kugaragazwa  ibimenyetso  n’imibare  ifatika,  akaba  yakomeje  asaba  ikigo  cy’igihugu   cy’ibarurishamibare   kujya  gisuzuma  uko  imihigo  yushijwe  mbere  yuko  hagenwa  amanota.

Banyarwanda,  dukurikije  aya  magambo  ya  Kagame  ukareba   n’urutonde  rw’uturere  twahawe   amanota   y’imbere  n’ukuntu  tudasiba  gutumirwa  mu  nteko  aho  abayobozi  batwo  bahora  bisobanura  mu  gukoresha  nabi  umutungo  wa  Leta  no  kuwunyereza  ntiwabura  guhamya  ko  iyi  mihigo  ari  itechnika  ryambaye  ubusa,  nkaba  nsanga  Kagame  baramuhinduye  injiji  yize  nkuko  nawe   yakunze  kubibacyulira.

Iyo  mihigo  yagendeweho  ikaba  yari  igabanijemo  inkingi  enye  za  gouvernement  arizo  imibereho  myiza,  ubutabera   n’ubukungu.

Byanditswe   kuwa  07/10/2017,  na :
A.BEN  NTUYENABO,  KIGALI-RWANDA.

Rwanda: nyuma y’amatora, Dr. Frank Habineza na Philippe Mpayimana bararirira mu myotsi

frank

 

 

 

 

 

 

Mu  gihe  UE  yagaragaje  amanyanga  ya  Komisiyo  y’igihugu  y’amatora  mu  Rwanda  (NEC)   mu  guheza  bamwe  mu  bashakaga  kwiyamamariza  umwanya  w’umukuru  w’igihugu   n’andi  matati  menshi  yaranzwe   nayo;   abaciriwe  isiri  na  RPF-INKOTANYI  bakemererwa  na  NEC  aribo  Dr. FRANK   HABINEZA   na   Mr.  PHILIPPE   MPAYIMANA  bagaragaje  ko  bishimiye  uko  igikorwa  cy’ingirwamatora  cyateguwe   na  Leta  y’agatsiko,  aliko  kandi  ukaba  wakwibaza  impamvu  aba  bakandida  bongeraho  ko  babangamiwe  cyane  n’inzego  z’ibanze  z’ubutegetsi  bwa  RPF-INKOTANYI  aho  Dr.  Frank  Habineza  we  amaze  gutangarizwa  amajwi  y’agateganyo  yabaye  nkunyagiwe  n’imvura  ku  buryo  yari  yiheje  no  kuba  yagira  icyo  atangariza  abanyamakuru  muli  ako  kanya   avuga  ko  ananiwe !

Aliko  amaze  gusanga  ko  bishobora  kumuviramo  inkurikizi,  ni  kuri  uyu  wa  6/08  yisubiyeho  ikiniga  kimaze  gushira  abwira  itangazamakuru  ko  amajwi  aherutse  kubona  mu  matora  ya  Prezida  ari  intsinzi  ikomeye  nk’ishyaka  ryahanganaga  n’andi  icyenda  yose  yakoze  coalition  yiyomeka  ku  mukandida  wa  RPF-INKOTANYI  Kagame  Paul !  yakomeje  avuga  ko  amajwi  o.47%  babonye  bayemera  aliko  ko  batabyishimiye  nkuko  bari  babitekereje !  ati  aho  twiyamamarije  hose  abanyarwanda  bakunze  ibitekerezo  byacu  ari  nako  bifuza  impinduka  mu  gihugu  cyacu  ati  kandi  abenshi  bari  babitwijeje.

Dr.  FRANK  Habineza  udashobora  kwerura  ngo  avuge  ashize  amanga  yakomeje  atangaza  ko  hari  aho  bagiye  kwiyamamaza  mu  ntara  y’iburasirazuba  bakamuhitiramo  mu  irimbi  hatari  hateganijwe ! Dr.  Frank  yagerageje  guca  amarenga  yerekana  ko  ishyaka  rye  ryabangamiwe  bikomeye  n’abayobozi   b’inzego  z’ibanze   guhera  mu  Karere  ka  Rusizi,  Nyamasheke,  Nyagatare  n’ahandi…  ati  bamwe  badutera  amabuye  abandi  batwitambika  mu  mayira  abandi  nabo  batwohereza  mu  marimbi  nkuko  nabivuze  haruguru .

Dr.  Frank  yakomeje  avuga  ko  no  kumunsi  w’itora  nyirizina  ari  ko  byabagendekeye  aho  indorerezi  500  bari  bohereje  ahantu  hatandukanye  zangiwe  kwinjira  mu  byumba  by’itora  izindi  zigakumirwa  kwinjira  ahabarurirwaga  amajwi  ati  niyo  mpamvu  nk’ishyaka  rya  politiki  tutakwirirwa  tuvuga  ko  hari  icyatubayeho  kandi  nta  kimenyetso  dufite !  ati  ni  ukuvuga  ko  ibyavuye  mu  matora  byose  tubyakira   uko bimeze !  ati  kubona  tutabonye  na  1%  n’ukuntu  twamaze  imyaka  4  yose  dutegura  aya  matora  ari  nako  tuhatakariza  imitungo  yacu !birababaje!

Banyarwanda  banyarwandakazi    niba  atari  ukwirengagiza  se  tuvuge  ko  Dr. Frank  yajyanywe  mu  kibuga  na  RPF   atazi  ikinyoma  akina  nacyo  icyo  aricyo ?  niyihangane !  urwishigishiye  ararusoma ! kuko  n’ubutaha  avuga   kwinjira  mu  matora  y’inteko  ishinga  amategeko  niko  bizamugendekera ,  nkaba  namugira  inama  yo  kwirinda  gukomeza  kugendera  mu  kigare  cya  RPF  kuko  igeze  aharindimuka.

Byongeye  kandi  akaba  ari  no  kuri  uyu  wa  08/08/2017   aho  uyu  mukandida  usa  nuwihebye   amaze  gutangariza  ikinyamakuru  Umuseke   cyandikira  hano  mu  Rwanda  ko  bitewe  no  gutsindwa  kuri  iyi  ngirwamatora  ya  Prezida  wa  republika  y’u  Rwanda  yumva  ashobora   no   guhita  yegura  ku  mwanya  w’ubuyobozi  bw’ishyaka  Green  Party ! muriyumvira  namwe !  umunyarwanda  yise  umwana  we  ngo  ‘’BAJYAGAHE …

Naho  Ku  majwi  0.73,   umukandida  Philippe  Mpayimana  we  ugira  icyo  apfana  n’abamenyerewe   nk’abikorezi   b’ibibindi   byagaragaye  ko  bitamubabaje  na  busa  ko  yaba  yarinjijwe  mu gikorwa  azi  impamvu   n’uburyo  kizarangira  ariyo  mpamvu  yatangaje  ko  yishimiye  uko  ingirwamatora  yagenze  akaba  anashimira  Paul  Kagama   n’ishyaka  RPF  kuba  batsinze  amatora   by’umwihariko !  Mpayimana  akomeza  avuga  ko  nubwo  atabashije  gutsinda  amatora  aliko  ko  aramutse  ahawe  umwanya  muli  gouvernement  shya  ntakabuza  yawemera  ati  ikingenzi  upfa  kuba  ari  umwanya  abaturage  bankeneyemo  ati  kandi  nanone  bikaba  bishingiye  ku  bushake  n’ubwitonzi  nagaragaje  muli  aya  matora !  nguko  nguko!

Banyarwanda  banyarwandakazi,  nimwiyumvire  namwe !  ngiyo  demokrasi  abambari  ba  FPR-KAGAME  bifuriza  abanyarwanda  bose . Tubiteze  amaso !

Byanditswe  ku  ya  08/08/2017, na:
A.BEN  NTUYENABO,  KIGALI-RWANDA.